Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

กลุ่มภายใน

เอกสารหน่วยงาน

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

Tepe Online

Obec Awards

จัดการผลการเรียน

เนื้อหา

ขอเชิญร่วมทำบุญสมทบปัจจัยถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2563

ให้เรตสมาชิก
Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloads
Download this file (แบบนำส่งเงินบริจาค057.pdf)แบบนำส่งเงินบริจาค057.pdf อำนวยการ527 Kb3

ด้วยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี  สาขาบางบัวทอง ขอเชิญชวนท่านและบุคลากรฯ ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์สมทบปัจจัยถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 โดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถแสดงความจำนงกรอกข้อมูลตามแบบนำส่งเงินดังแนบและบริจาคเงินได้ที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี สาขาบางบัวทอง หรือเช็ค สั่งจ่ายชื่อบัญชี "เงินการกุศลสำนักงานประกันสังคม - กฐินประกันสังคม" หรือโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักงานประกันสังคม ชื่อบัญชี "เงินการกุศลสำนักงานประกันสังคม-กฐินประกันสังคม" บัญชีเลขที่ 460-1-00008-0 พร้อมทั้งส่งสลิปการโอนเงิน ชื่อและที่อยู่ผู้บริจาค ส่งให้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี สาขาบางบัวทอง เพื่อจะรวบรวมปัจจัยพร้อมรายชื่อ ส่งให้สำนักงานเลขานุการกรม ได้ออกใบอนุโมทนาบัตรให้ต่อไป 

Comments ()

ขอส่งข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดนนทบุรี

ให้เรตสมาชิก

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี ขอส่งข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือน สิงหาคม 2563 มาเพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงานทุกภาคส่วน ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้รับทราบความเคลื่อนไหวดัชนีราคาผู้บริโภคฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์การดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็ปไซด์ www.price.moc.go.th หรือติดต่อสอบถามข้อมูลที่ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน โทร. 02-589 4971 

Comments ()

ประชาสัมพันธ์ให้เสนอรายนามบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด และการประกวดห้องสมุดดีเด่น ประจำปี 2563

ให้เรตสมาชิก
Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloads
Download this file (สมาคมห้องสมุด.pdf)สมาคมห้องสมุด.pdf นิเทศฯ7345 Kb11

ด้วยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี กำหนดให้มีการสรรหาบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษ์ศาสตร์เเละสารสนเทศศาสตร์การสรรหาผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด การประกวดห้องสมุดดีเด่นเเละรางวัลยอดนักอ่าน ประจำปี 2563 ตามสื่งที่ส่งมาด้วย 1-4 เเละขอความร่วมมือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าวให้หน่วยบงานในสังกัดเพื่อเสนอชื่อบุคคล องค์กร และห้องสมุดของหน่วยงานเข้ารับการพิจารณษภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

  ในการนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดเสนอชื่อบุคคล องค์กร และห้องสมุดโรงเรียนเพื่อร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ โทร 02734-9022-3 หรือ www.tla.or.th

Comments ()

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2558 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

ให้เรตสมาชิก

จังหวัดนนทบุรีโดยคณะกรรมการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี ได้ดำเนินการร่วมพิจารณา ทบทวน ปรับปรุงการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2558 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 44 และจัดทำข้อมูลการเชื่อมโยงกับเป้าหมายเพื่อการพัฒนากรอบการดำเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยง จากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558 - 2563 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มุ่งเน้นการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นใหม่และลดความเสี่ยงที่มีอยู่เดิมรวมทั้งสอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558  โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็ปไซต์ http://nbi.disaster.go.th/in.nb1-5.74/ เพื่อให้หน่วยงานพิจารณานำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป (สำเนาประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ให้ใช้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2558 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)ลงวันที่ 15 กันยายน 2563

Comments ()

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2563

ให้เรตสมาชิก
Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloads
Download this file (งบทดลองสค.63.pdf)งบทดลองสค.63.pdf กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์12586 Kb9

รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2563

Comments ()

ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเรื่อง รับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอุทธรณ์คำวินิจฉัยการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ

ให้เรตสมาชิก
Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloads
Download this file (สิ่งที่่ส่งมาด้วย.pdf)สิ่งที่่ส่งมาด้วย.pdf ประชาสัมพันธ์1356 Kb7

  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จะดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นอนุกรรมการอุทธรณ์คำวินิจฉัยการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ โดยแบ่งเป็นผู้ทรางคุณวุฒิด้านต่าง ๆ จำนวน 9 คน ตามประเภทของวิชาชีพ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

Comments ()

โอนเงินอุดหนุนค่าจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน1/2563 (30%)

ให้เรตสมาชิก
Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloads
Download this file (โอนเงินอุดหนุน.pdf)โอนเงินอุดหนุน.pdf กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์12330 Kb80

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด

       ด้วย สพป.นนทบุรี เขต 2 ได้โอนเงินอุดหนุนค่าการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1/2563 (30%) เข้าบัญชีเงินอุดหนุนโรงเรียนแล้ว เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563

1.ฎีกา 794/2563 เงิน 1,564,614.-บาท (ค่าหนังสือเรียน)

2.ฎีกา 795/2563 เงิน 454,524.-บาท (ค่าอุปกรณ์การเรียน)

3.ฎีกา 796/2563 เงิน 916,020.-บาท (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)

4.ฎีก่ 797/2563 เงิน 649,174.-บาท (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

5.ฎีกา 798/2563 เงิน 2,592,906.-บาท (ค่าจัดการเรียนการสอน)

              รวมเป็นเงิน 6,177,238.-บาท

Comments ()

20 ข่าวล่าสุด

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบรับ-ส่งหนังสือ

ประเมินความพึงพอใจ

รับเรื่อง

แนะนำ สพป.นบ.2

Facebook

youtube channel

วารสารครูประถมนนท์ 2

เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

โรงเรียนสุจริต

อ่านเถิดเด็กไทย

เว็บไซต์หน่วยงาน

สารสนเทศการประเมินผล

link สารสนเทศ

สถิติการเข้าชม

15986278
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
736
1527
2263
15970986
60763
78940
15986278