Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish
 
 

แนวทางการดำเนินงานระดับปฐมวัย

ผลการดำเนินงาน 2560

พัฒนาครู สู่มืออาชีพ 2562

ประเมินความพึงพอใจ

ระบบจัดการเว็บไซต์

เอกสารหน่วยงาน

 

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

Tepe Online

Obec Awards

จัดการผลการเรียน

PrReport@non2

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
1 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 2
วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 รับผู้ตรวจราชการ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 3
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเปิดภาคเรียน ที่ 1 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 6
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เปิดภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 4
วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 4
วันที่ 26 มิถุนายน 2563 โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 5
วันที่ 24 มิถุนายน 2563 โรงเรียนวัดศรีราษฎร์ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 9
วันที่ 23 มิถุนายน 2563 โรงเรียนวัดลากค้อน เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 15
วันที่ 22 มิถุนายน 2563 โรงเรียนวัดคลองเจ้า เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 14
วันที่ 15 มิถุนายน 2563 พบข้าราชการครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 22
วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 36
การจัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียนชุมชนวัดบางโค เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 44
การจัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียนวัดคลองเจ้า เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 46
การจัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียนวัดบางรักใหญ่ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 52
การจัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียน(วัดอินทร์) เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 48
การจัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 41
การจัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียนวัดไทรใหญ่ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 41
การจัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ60 พรรษาฯ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 42
การจัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียนสมบูรณ์พัฒนา(2) เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 45
การจัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียนวัดกลางเกร็ด เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 33
การจัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย (2) เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 16
การจัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 19
การจัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง(2) เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 18
การจัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม(2) เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 17
วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 โรเงรียนบ้านดอนตะลุมพุก เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 20
วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 19
การจัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 34
การจัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียนวัดพระเงิน (อิศราวิทย์อุปกรณ์) เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 32
การจัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียนคลองเกลือ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 43
การจัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียนสามัคคีวิทยา เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 29
การจัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียนวัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 34
การจัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียนวัดอินทร์ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 32
การจัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียนวัดโมลี (นันทวิมล) เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 29
การจัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียนวัดสพานสูง (รถไฟนุเคราะห์) เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 27
การจัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียนวัดบางรักใหญ่ (สายอักษรศรี) เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 28
การจัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 14
การจัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียนคล้ายสอนศึกษา เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 14
การจัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 14
การจัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก (ถาวรวิทย์อุปกฤต) เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 13
การจัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 13
การจัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 13
การจัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 14
การจัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์วิทยา) เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 15
การจัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม (จอประยูรอุปถัมภ์) เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 15
การจัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียนประชารัฐบำรุง เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 14
การจัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 14
การจัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียนวัดคลองเจ้า(แช่มชื่นราษฎร์บำรุง) เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 16
การจัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียนวัดคลองตาคล้าย เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 16
การจัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียนวัดเชิงเลน เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 17
การจัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส (แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 18
การจัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 17
การจัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียนวัดลาดปลาดุก เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 17
การจัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 17
การจัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์ (จันทานุกูล) เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 17
การจัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียนวัดเสนีวงศ์ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 17
การจัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียนวัดอินทาราม (สงค์วอนอุทิศ) เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 18
การจัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 17
การจัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 17
การจัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียนแสงประเสริฐ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 15
การจัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียนอนุบาลบางใหญ่ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 19
การจัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 16
การจัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 16
วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ตรวจเยี่ยมความพร้อมของผู้เรียนในการเรียนด้วยเทคโนโลยีทางไกล DLTV ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 19
วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ตรวจเยี่ยมความพร้อมของผู้เรียนในการเรียนด้วยเทคโนโลยีทางไกล DLTV ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนประชารัฐบำรุง เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 18
วันที่ 18 มีนาคม 2563 โครงการพัฒนาบุคลากรฯ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 86
วันที่ 11 มีนาคม 2563 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเพรางาย เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 82
วันที่ 11 มีนาคม 2563 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 82
วันที่ 11 มีนาคม 2563 ประเมินวิทยฐานะผอ.โรงเรียนวัดลากค้อน เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 76
วันที่ 11 มีนาคม 2563 รายการพุธเช้าครั้งที่ 10/2563 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 89
วันที่ 10 มีนาคม 2563 สพป.นนทบุรี เขต 2 ลด ละ เลิก สร้างวัฒนธรรมไม่ทิ้งขยะ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 74
วันที่ 10 มีนาคม 2563 โครงการสำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 88
วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563 มอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 75
วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2563 งาน Lumpo Open House ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 81
วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2563 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาสู่การเป็นผู้บริหารมืออาชีพ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 57
วันที่ 4 มีนาคม 2563 ศูนย์สอบอำเภอบางบัวทอง เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 59
วันที่ 4 มีนาคม 2563 ศูนย์สอบอำเภอบางใหญ่ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 57
วันที่ 2 มีนาคม 2563 ศึกษานิเทศก์ใหม่ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 68
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ต้อนรับ ดร.ดุจดาว โตบางป่า เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 133
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจสนามสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการของนักเรียนรอบคัดเลือกระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 10 กลุ่ม เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 58
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดบ้านวิชาการ (Open House) เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 60
ประธานเปิดงานวิชาการ “โพธิ์บ้านอ้อยนิทรรศ เพื่อพัฒนาเด็กไทยสู่ยุค 4.0” (Open House) เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 50
การแข่งขันกีฬา “บางใหญ่กัลยาณมิตร ครั้งที่ 4” เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 59
ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน /ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ครั้งที่ 1/2563 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 56
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมบุคลากร เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 76
วันที่ 12 กุมภาพันธ์2563 สอบRT เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 74
วันที่ 28 มกราคม 2563 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ประจำปี 2562 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 68
วันที่ 8 มกราคม 2563 โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 124
วันที่ 8 มกราคม 2563 โรงเรียนวัดตำหนักเหนือ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 119
วันที่ 8 มกราคม 2563 โรงเรียนวัดเชิงเลน เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 120
วันที่ 8 มกราคม 2563 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 122
วันที่ 6 มกราคม 2563 โรงเรียนผาสุกมณีจักร เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 124
วันที่ 6 มกราคม 2563 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 105
วันที่ 6 มกราคม 2563 โรงเรียนคลองเกลือ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 106
วันที่ 9 มกราคม 2563 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 109
วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เปิดร้านสวัสดิการ สพป.นนทบุรี เขต 2 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 106
วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ประชุมบุคลากร เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 90
วันที่ 23 ธันวาคม 2562 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 78
วันที่ 19 ธันวาคม 2562 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 94
วันที่ 19 ธันวาคม 2562 โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์ (จันทานุกูล) เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 85
วันที่ 18 ธันวาคม 2562 โรงเรียนวัดศรีราษฎร์ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 94

แนะนำ สพป.นบ.2