Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

ประเมินความพึงพอใจ

เข้าสู่ระบบ

เอกสารหน่วยงาน

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

Tepe Online

Obec Awards

จัดการผลการเรียน

PrReport@non2

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วันที่ 25 กันยายน 2562 ประเมินผู้บริหารโรงเรียนวัดอินทร์ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 69
วันที่ 25 กันยายน 2562 ประเมินผู้บริหารโรงเรียนวัดโมลี เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 58
วันที่ 24 กันยายน 2562 ประเมินผู้บริหารโรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 55
วันที่ 24 กันยายน 2562 ประเมินผู้บริหารโรงเรียนประชารัฐบำรุง เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 62
วันที่ 20 กันยายน 2562 ร้อย ความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา 62 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 16
วันที่ 18 กันยายน 2562 ประเมินผู้บริหารโรงเรียนดีมีคุณภาพวัดตำหนักเหนือ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 15
วันที่ 18 กันยายน 2562 ประเมินผู้บริหารโรงเรียนดีมีคุณภาพโรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 23
วันที่ 17 กันยายน 2562 ประเมินผู้บริหารโรงเรียนแสงประเสริฐ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 37
วันที่ 17 กันยายน 2562 “การจัดการเรียนรู้ บูรณาการทักษะชีวิต และทักษะในการป้องกันตนเอง จากภัยคุกคามรูปแบบใหม่” เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 31
วันที่ 17 กันยายน 2562 ประเมินผู้บริหารโรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 22
วันที่ 16 กันยายน 2562 ประเมินผู้บริหารโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 25
วันที่ 16 กันยายน 2562 ประเมินผู้บริหารโรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 25
วันที่ 10 กันยายน 2562 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเพรางาย เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 363
วันที่ 10 กันยายน 2562ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสนีวงศ์ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 38
วันที่ 9 กันยายน 2562ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองพระพิมล เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 30
วันที่ 9 กันยายน 2562 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 30
วันที่ 3-5 กันยายน 2562 ประชุมสัมมนาผอ.เขต รองผอ.เขต เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 38
วันที่ 31 สิงหาคม 2562 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 35
วันที่ 30 สิงหาคม 2562 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 31
วันที่ 27 สิงหาคม 2562 การอบรมนักเรียนแกนนำเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาปากเกร็ด เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 51
วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 38
วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดท่าเกวียน เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 50
วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสุเหร่าเขียว เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 41
วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 42
วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเจริญรับอุปถัมภ์ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 46
วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 45
วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนแสงประเสริฐ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 37
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา ศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาการอ่าน – เขียน ของผู้เรียน และการผลิตสื่อสร้างสรรค์ “หนังสือนิทาน ป๊อปอัพ” เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 34
กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานทบุรี เขต 2 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 41
โครงการการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร โดยนำคณะบุคลากรทางการศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 2 ศึกษาดูงานการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้ สวนป้าแกลบ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังห เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 18
วันที่ 7 สิงหาคม 2562 พิธีเปิดค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียน“ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน” เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 48
วันที่ 3 สิงหาคม 2562 การอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาการคำนวณเพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนสาระเทคโนโลยี กุล่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 62
วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ร่วมโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ และปลูกจิตสำนึกความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์ ภายใต้โครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 20
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดลาดปลาดุก เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 79
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนคล้ายสอนศึกษา เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 96
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเพรางาย เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 70
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 74
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 70
วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดกลางเกร็ด เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 91
วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดศาลากุล เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 85
วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ประชุมผู้บริหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 74
วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดพระเงิน (อิศราวิทย์อุปกรณ์) เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 109
วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดบางรักใหญ่ (สายอักษรศรี) เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 99
วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 102
วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดโมลี (นันทวิมล) เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 124
วันที่24มิถุนายน2562ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 89
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนวัดบางโค เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 116
วันที่ 19 มิถุนายน 62 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 113
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 109
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 140
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 92
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดอินทร์ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 86
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดศรีราษฎร์ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 96
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลบางใหญ่ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 96
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 103
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 80
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดคลองขุนศรี เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 63
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดคลองขวาง เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 64
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 43
วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองเพรางาย เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 48
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 51
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเสนีวงศ์ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 45
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดยอดพระพิมล เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 55
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคลองพระพิมล เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 54
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดไทรใหญ่(นนททิวากรราษฎร์บำรุง) เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 54
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดคลองเจ้า(แช่มชื่นราษฎร์บำรุง) เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 67
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 44
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดคลองตาคล้าย เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 55
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 37
วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 119
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ประธานพิธีทอดผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนวัดอินทาราม เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 132
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ประชุมบุคลากรครั้งที่ 4/2562 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 113
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 125
โครงการส่งเสริมการใช้งานระบบงานสารบรรณเต็มรูปแบบ (SMART OBEC) เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 162
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเพรางาย เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 142
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดโมลี เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 143
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 146
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 131
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 110
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 98
วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 96
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 104
วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 86
วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 103
วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 99
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 97
วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 102
วันที่ 10 เมษายน 2562 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 120
วันที่ 9 เมษายน 2562 ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของจังหวัดนนทบุรี เขียนโดย อำนวยการ 128
ประชุมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 132
วันที่ 26 มีนาคม 2562 ประชุมบุคลากร สพป.นนทบุรี เขต 2 ครั้งที่ 3/2562 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 147
ประชุมผู้บริหาร สพป.นนทบุรี เขต 2 ครั้งที่ 3/2562 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 144
การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 362
วันที่ 8 มีนาคม 2562 เปิดงาน "มหกรรมนิทรรศการวิขาการนักเรียนเปิดบ้านบางโค" BK OPENHOUSE เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 137
วันที่ 8 มีนาคม 2562 เปิดบ้านวิชาการ Open House "สืบสานงานอาชีพ เสริมสร้างองค์ความรู้ คู่วิถีไทย" ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 153
วันที่ 8 มีนาคม 2562 เปิดงาน Lump Open House ปีการศึกษา 2561 ภายมต้หัวข้อ "การศึกษา คือการพัฒนาคุณภาพชีวิต" เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 133
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 160
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ร่วมเป็นเกียรติงานวิชาการ "ลาดปลาดุกวิชาการ โรงเรียนคุณภาพ มาตรฐานสากล" เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 132
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ประธานเปิดเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนคลองเกลือ (Open House) ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 186
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด/ผู้อำนวยการกลุ่ม/ศึกษานิเทศก์ สพป.นนทบุรี เขต 2 ครั้งที่ 2/2562 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 158

แนะนำ สพป.นบ.2