Get Adobe Flash player

กลุ่มภายใน

เอกสารหน่วยงาน

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

Tepe Online

Obec Awards

จัดการผลการเรียน

เนื้อหา

ประกวดโอทอป จูเนียร์ (OTOP Junior Contest) 2020

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

   กรมการพัฒนาชุมชน ได้ร่วมมือกับคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) คณะทำงานด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E5) จัดโครงการโอทอป จูเนียร์ "OTOP Junior"  โดยเป็นการสนับสนุนและสร้างเสริมวิชาชีพให้กับเยาวชนในโรงเรียน สามารถประยุกต์วิชาการมาริเริ่มการทำมาค้าขายบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น อันจะเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ในอนาคต ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประกวดโอทอป จูเนียร์  (OTOP Junior Contest) 2020 โดยสามารถดาวน์โหลดตาม QR Code ที่ปรากฏดังเอกสารแนบ  สอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสาวรัชชุดา  จันทร์ทรง โทร. 09 8615 3911

Share

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบรับ-ส่งหนังสือ

ประเมินความพึงพอใจ

รับเรื่อง

แนะนำ สพป.นบ.2