Get Adobe Flash player

กลุ่มภายใน

เอกสารหน่วยงาน

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

Tepe Online

Obec Awards

จัดการผลการเรียน

เนื้อหา

ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ "ลดธงครึ่งเสา" ทั่วราชอาณาจักร

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

ด้วย เจ้าผู้ครองนครรัฐคูเวต เชค เศาะบาฮ์ อัลอะห์มัด อัลญาบิร อัศเศาะบาฮ์ เสด็่จสวรรคต เมื่อวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 สำนักนายกรัฐมนตรี โดย นายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งให้ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสาทั่วราชอาณาจักร ในวันพฤหัสบดีที่ 1 วันศุกร์ที่ 2 และวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 รวม 3 วันทำการ เพื่อถวายความอาลัีย จึงขอความร่วมมือสถานศึกษาในสังกัดถือปฏิบัติ ต่อไปด้วย

Share

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบรับ-ส่งหนังสือ

ประเมินความพึงพอใจ

รับเรื่อง

แนะนำ สพป.นบ.2