Get Adobe Flash player

กลุ่มภายใน

เอกสารหน่วยงาน

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

Tepe Online

Obec Awards

จัดการผลการเรียน

เนื้อหา

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2558 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

จังหวัดนนทบุรีโดยคณะกรรมการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี ได้ดำเนินการร่วมพิจารณา ทบทวน ปรับปรุงการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2558 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 44 และจัดทำข้อมูลการเชื่อมโยงกับเป้าหมายเพื่อการพัฒนากรอบการดำเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยง จากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558 - 2563 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มุ่งเน้นการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นใหม่และลดความเสี่ยงที่มีอยู่เดิมรวมทั้งสอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558  โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็ปไซต์ http://nbi.disaster.go.th/in.nb1-5.74/ เพื่อให้หน่วยงานพิจารณานำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป (สำเนาประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ให้ใช้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2558 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)ลงวันที่ 15 กันยายน 2563

Share

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบรับ-ส่งหนังสือ

ประเมินความพึงพอใจ

รับเรื่อง

แนะนำ สพป.นบ.2