Get Adobe Flash player

กลุ่มภายใน

เอกสารหน่วยงาน

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

Tepe Online

Obec Awards

จัดการผลการเรียน

เนื้อหา

ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการ

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้กำหนดจัดประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง "ห้องสมุดเข้มแข็งในสังคมนวัตกรรม เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" (Strong Library in Innovative Society for Sustainable Development Goals) และประชุมใหญ่ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้บริหาร ครู อาจารย์ บรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดทุกประเภทและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้พัฒนาความรู้ และประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ ซึ่งมีความสำคัญและมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ในการนี้ สพฐ.ได้เชิญชวนให้ผู้สนใจลงทะเบียน (เบิกจากต้นสังกัด) เข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๘ ๙๘๙๓ ๙๓๙๗ หรือ ID Line: lta2497  

Share

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบรับ-ส่งหนังสือ

ประเมินความพึงพอใจ

รับเรื่อง

แนะนำ สพป.นบ.2