ข่าวกิจกรรม

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ร่วมงานโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ และปลูกจิตสำนึกความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์ ภายใต้โครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

       วันที่ 2 สิงหาคม 2562 นางธรรมพร  แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ร่วมงานโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ และปลูกจิตสำนึกความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์ ภายใต้โครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  โดยท่านพลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ องคมนตรี ให้เกียรติบรรยายพิเศษเรื่อง “พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี