ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายชื่อครูผู้สอนวิชาภาษาไทย เพื่อพัฒนาเป็นครูผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

  ด้วยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ขอความร่วมมือให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ส่งรายชื่อครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อพัฒนาเป็นครูผู้ตรวจข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาไทยโดยจะจัดการฝึกอบรมในช่วงเดือนกันยายน 2562 และหากครูผู้เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมผ่านการประเมินจะได้รับการเเต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาไทย O-NET ประถมศึกษาปีที่6

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ครูและผู้สนใจสมัครไปที่กลุ่มงานผลิตและพัฒนาเครื่องมือวัดฯ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ โทรสาร 02-129-3866 หรือ e-mail:essaythaip6@gmail.com ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 หรือติดต่อไปที่ผู้ประสานงาน นายอัชนโชติ มหาวัน โทร.081-731-4145,081-791-4148