ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ชุดเอกสารศึกษาด้วยตนเอง หลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการพุทธศักราช 2561

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

    สำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ  กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพิเศษ                  มีความรู้ ทักษะในการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาคนพิการอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยได้จัดทำชุดเอกสารศึกษาด้วยตนเอง ๑๖ เล่ม ซึ่งเป็นเอกสารประกอบหลักสูตรการฝึกอบรม ในรูปแบบไฟล์ PDF    ทางเว็บไซต์ ระบบลงทะเบียนหลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านกรสอนคนพิการ                                    http://๒๐๒.๒๙.๑๗๒.๔๕/register_training/ สำหรับผู้สนใจหรือประสงค์จะสมัครเข้าสอบคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พุทธศักราช ๒๕๖๑ สามารถลงทะเบียน เพื่อดาวโหลดไฟล์เอกสารสำหรับการศึกษาด้วยตนเองได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๕๘๒๐  โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๗๐๔๕