การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

          ด้วย ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่าสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดให้มีการดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเก่ามหาวิทยาชัยเชียงใหม่ดีเด่น เป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีคุณสมบัติควรค่าแก่การยกย่องและประกาศเกียรติคุณให้ทราบโดยทั่วกัน
          ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ จึงแจ้งให้ข้าราชการในสังกัดที่สนใจและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดทราบ เพื่อเสนอชื่อข้าราชการในสังกัดที่เป็นนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น โดยส่งประวัติและผลงานไปยังสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ ๑๓๐ ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐ ภายในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ สามารถสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ ๐๕๓๙๔๒๖๒๕  ผู้เสนอสามารถ Download โครงการและแบบเสนอชื่อฯ ได้ที่ http://www.cmualumni.or.th