ประชาสัมพันธ์การสมัครขอรับรางวัลโครงการ ChOPA & ChiPA Game

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloads
Download this file (รายละเอียดสื่อสนับสนุนฯ.pdf)รายละเอียดสื่อสนับสนุนฯ.pdf ประชาสัมพันธ์182 Kb298

   กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพได้ออกแบบระบบส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียน ภายใต้โครงการ  ลดเรียนเพิ่มรู้ สู่เด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี ตั้งแต่ปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๙ - ปัจจุบัน และ ได้ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานดังกล่าว ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยเชิงคุณภาพได้กําหนดให้มีองค์กรทีมีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Beat Practice) ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี และรางวัลองค์กรรอบรู้สุขภาพ (Health Literate Qrganization : HLO) เป็นการเชิดชูและประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ จนเกิดประโยชน์ต่อเด็ก      และเยาวชน สามารถลดปัญหาเด็กอ้วน ผอม เตี้ย ไม่แข็งแรง และเพิ่มเด็กสูง สมส่วน แข็งแรง โดย      ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  กําหนดให้มีการดําเนินการต่อเนื่องและเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ จึงขอประชาสัมพันธ์ ให้โรงเรียนในสังกัดทราบ เพื่อเชิญชวนนักเรียน  ที่สนใจสมัครขอรับรางวัลองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ และองค์กร รอบรู้สุขภาพ ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สมัครขอรับรางวัลได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ผ่านช่องทาง OR Code หรือ http://gg.gg/BPChOPAChiPA สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักอำนวยการ สพฐ. โทร. 0 2288 5511 (เอกสารแนบ รายละเอียดสื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายเด็กฯ )