ข่าวกิจกรรม

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนคล้ายสอนศึกษา

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

                วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 พร้อมคณะตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ตามนโยบายการแก้ปัญหา การอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้  ติดตามการใช้หลักสูตรสถานศึกษา การวัดและประเมินผล การนิเทศติดตาม            การจัดการเรียนการสอน และการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนคล้ายสอนศึกษา      โดยนายทองอุ่น ผดุงล้อม ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ