ข่าวกิจกรรม

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์)

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

       วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 พร้อมคณะตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ตามนโยบายการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ติดตามการใช้หลักสูตรสถานศึกษา การวัดและประเมินผล การนิเทศติดตามการจัดการเรียน  การสอน และการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์)  โดยนางสมศรี เต็มอนุภาพกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ