ข่าวกิจกรรม

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดบางพูดใน(นนทวิทยา)

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

          วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 พร้อมคณะตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ตามนโยบายการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ติดตามการใช้หลักสูตรสถานศึกษา การวัดและประเมินผล การนิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอน และการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา)            โดยนางรัตนาภรณ์ สถิรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ