ข่าวกิจกรรม

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ประชุมผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ครั้งที่ 5/2562

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

      วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 เป็นประธาน การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2  ครั้งที่ 5/2562 เพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน จุดเน้น และนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของ สพฐ. ด้านการดำเนินการแก้ปัญหา         การอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียน การนิเทศภายในสถานศึกษา การวัดผลประเมินผล การพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพครู การเฝ้าระวังป้องกันปัญหายาเสพติด  และการเฝ้าระวังกำกับ ติดตามข้าราชการครู บุคลากร และนักเรียน  มิให้เกี่ยวข้องหรือทำอนาจาร ล่วงละเมิดทางเพศ และขายบริการเป็นเด็ดขาด รวมทั้งได้มอบเกียรติบัตร  และเงินรางวัล ให้กับนักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET และ NT ที่ได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม  มอบเกียรติบัตรให้กับครูผู้สอน  และมอบเกียรติบัตรให้กับสถานศึกษาในสังกัดที่มีพัฒนาการสูงขึ้น จากการทดสอบดังกล่าว ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดสพานสูง (รถไฟนุเคราะห์) อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี