ประชาสัมพันธ์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2562 "นักวิทย์น้อย ทรูแล็บ"

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloads
Download this file (img-190705102323.pdf)img-190705102323.pdf ประชาสัมพันธ์1390 Kb384

     สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย ร่วมกับกลุ่มทรู จัดโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2562 หรือ "นักวิทย์น้อย ทรูแล็บ" เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนในระดับประถมศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ เป็นการสร้างองค์ความรู้ พัฒนาจิตวิทยาศาสตร์ การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผ่านการลงมือการทำโครงงานวิทยาศาสตร์   โดยในปี 2562 ได้มีการกำหนดหัวข้อ "โครงงานวิทยาศาสตร์ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม" โดยโครงงานที่ส่งเข้าประกวดนั้นต้องมีความคิดสร้างสรรค์ เป็นโครงงานที่มีความเป็นนวัตกรรม เพื่อสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนดลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

     ทั้งนี้โครงงานวิทยาศาสตร์ที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประกอบด้วยนักเรียนผู้จัดทำ ทีมละไม่เกิน 3 คนต่อ 1 โครงงาน โรงเรียนส่งโครงงานได้ม่เกิน 6 โครงงาน โดยแบ่งโครงงานออกเป็น 3 ประเภท คือ โครงงานประเภทสำรวจ โครงงานประเภททดลอง โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ ชิงทุนการศึกษา และสื่อการเรียนการสอนจากทรูปลูกปัญญา เปิดรับโครงงานตั้งแต่ 24 มิถุนายน - 16 สิงหาคม 2562 นี้ รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.trueplookpanya.com/new/csa/project/10  ผู้ประสานงาน คุณวิภาวรรณ์  พลูเกิด โทร 02 -8586378  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)