Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

ด้วยสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดจัดโครงการหลักสูตร 1.เทคนิคการบัญชีภาครัฐและการปฏิบัติงานบันทึกรายการบัญชีในระบบ GFMIS สำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ จำนวน 2 รุ่นค่าลงทะเบียนท่านละ 3,900 บาท(ไม่รวมค่าที่พักและอาหารเย็น) รุ่นที่ 1 วันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2562 รุ่นที่ 2 วันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 2.กระบวนการจัดทำร่างขอบเขตงาน(TOR)คุณลักษณะเฉพาะของสิ่งของที่จะซื้อหรือขอบเขตงานที่จะจ้างหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าเสนอราคาให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานรุ่นที่ 2 อบรมวันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมไดมอนด์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ค่าละทะเบียนท่านละ 3,900 บาท(ไม่รวมค่าที่พักและอาหารเย็น) 3.กระบวนการทำสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ รุ่นที่ 2 อบรมวันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมไดมอนด์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,900 บาท(ไม่รวมค่าที่พักและอาหารเย็น) 4.เทคนิคการบันทึกบัญชีกองทุน การตรวจสอบข้อมูลบัญชี ตาม พ.ร.บ.บริหารทุนหมุนเวียนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อบรมวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2562 ฎ โรงแรมรอยัล ริเวอร์บางพลัดกรุงเทพฯ ค่าละทะเบียนท่านละ 3,900 บาท(ไม่รวมค่าที่พักและอาหารเย็น)  สนใจติดต่อโทร 0-2849-7500 ต่อ 31208 หรือ 08-5222-4218  Website : www.thailocalsu.com  จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

Share

20 ข่าวล่าสุด

ผู้อำนวยการ

แนะนำ สพป.นบ.2

Facebook

วารสารครูประถมนนท์ 2

โรงเรียนสุจริต

อ่านเถิดเด็กไทย

เว็บไซต์หน่วยงาน

สารสนเทศการประเมินผล

link สารสนเทศ