การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดนนทบุรี

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

ด้วยจังหวัดนนทบุรี ขอประชาสัมพันธ์โครงการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยสรรหาเด็กหรือเยาวชน บุคคล และนิติบุคคลหรือคณะบุคคลที่ส่งเสริมสนับสนุนกระทรวงวัฒนธรรมในการดำเนินงาน ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เข้าร่วมการคัดเลือกเป็นผุ้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระดับจังหวัด โดยนำส่งแบบเสนอชื่อและผลงานเข้ารับกรคัดเลือกไปยังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี ภายในวันที่  24  พฤษภาคม  2562 ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ WWW.m-culture.go.th/evaluate/shorturl.at/swBCP และเว็ปไซด์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี  www.m-culture.go.th/nonthaburi  หัวข้อ "เกณฑ์การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562"