ทุนฝึกอบรม่ของศูนย์ซีมีโอเรคแซม ประจำปี 2562-2563

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

ด้วยศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของซีมิโอ(ซีมีโอเรคแซม)เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย จะให้ทุนฝึกอบรมประจำปี 2562-2563 รุ่นที่ 1 แก่ประเทศไทย จำนวน 2 หลักสูตร อบรมระหว่างวันที่ 5-30 สิงหาคม 2562 ดังนี้

1.หลักสูตร RC- PS-144-1:Inquiry-Based learning in Primary Science Education ผู้เข้าอบรมควรเป็นครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา

2.หลักสูตร RC-SM-144-2:Mathematical Problem Solving in Real-World Situation for Secondary Mathematics Classrooms ผู้เข้าอบรมควรเป็นครูคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา

คุณสมบัติของผู้สมัครทั้ง 2 หลักสูตร ควรมีอายุไม่เกิน 50 ปี มีสุขภาพแข็งแรง มีความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี และไม่อยู่ในระหว่างตั้งครรภ์ โดยผู้จัดจะรับผิดชอบค่าบัตรโดยสารเดินทางระหว่างประเทศ(ไป-กลับชั้นประหยัด) ค่าที่พัก และค่าอาหาร

ผู้สนใจจะสมัครรับทุนดังกล่าวให้ไปติดต่อขอดูรายละเอียดและรับใบสมัครได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 (นางณฐมน  สินธุสุข) ตั้งแต่่บัดนี้ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 และยื่นใบสมัครภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562