โครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดปัญหาภาวะทุพโภชนาการ นร. ระยะที่ 2

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

ด่วนที่สุด... ขอแจ้ง รร.ที่มีภาวะทุพโภชนาการของ นร.สูง (อ้วน ผอม เตี้ย) ที่ รร.สนใจจะสมัครและเข้าร่วมโครงการ สามารถเขียนแบบคำขอรับการสนับสนุน งปม. ไม่เกินโรงเรียนละ 50,000.- 

โดยเขียนโครงการ กิจกรรมและแนวทางการแก้ปัญหา  ส่งมาที่...กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 ก.พ. 62 หากพ้นกำหนดถือว่า "สละสิทธิ์" ดูรายละเอียดได้ในระบบ  hot new  และ e-office