ประชาสัมพันธ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) เรื่อง การพัฒนาความแข็งแรงวิชาพื้นฐานสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬ

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

    กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดทำสื่ออิเล็ก(e-Learning) เรื่องการพัฒนาความแข็งแรง วิชาพื้นฐานสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา เพื่อให้ผู้ฝึกสอนกีฬา ผู้ตัดสินกีฬา สถาบันการศึกษา หน่วยงานที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ และประชาชนทั่วไป ใช้เป็นแหล่งสืบค้นเรียนรู้ และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่สนใจ  สามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์กรมพลศึกษา www.dpe.go.th หัวข้อ "เอกสารเผยแพร่" หัวข้อย่อย "สื่อประชาสัมพันธ์" เรื่อง "สื่อการเรียนการสอน (e-Learning) เรื่อง การพัฒนาความแข็งแรง วิชาพื้นฐานสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬา และผู้ตัดสินกีฬา"