Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

ประเมินความพึงพอใจ

เข้าสู่ระบบ

เอกสารหน่วยงาน

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

Tepe Online

Obec Awards

จัดการผลการเรียน

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 14

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

   มหาวิทยาลัยปทุมธานี โดยโครงการส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท เปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 14 โดยมีระยะเวลาศึกษา 2 ภาคเรียนปกติ 1 ภาคฤดูร้อน (เรียนเฉพาะวันเสาร์ ใช้ระบบการศึกษาแบบเรียนครั้งละ 1 วิชา (ระบบ Module แบบ Block Course System)  ศึกษาแฟน ข. ทำสารนิพนธื 6 หน่วยกิต  เปิดรับสมัครผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นอาจารย์ ครูหรือบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาและบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 (กรณีมีผู้สมัครครบจำนวนปิดรับสมัครทันที)  ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ทาง    E-Mail: bongkoch.f4@gmail.com หรือ Line ID : tidtee.f4   โทร 081-754-5199

Share

20 ข่าวล่าสุด

ผู้อำนวยการ

แนะนำ สพป.นบ.2

Facebook

วารสารครูประถมนนท์ 2

โรงเรียนสุจริต

อ่านเถิดเด็กไทย

เว็บไซต์หน่วยงาน

สารสนเทศการประเมินผล

link สารสนเทศ