ข่าวกิจกรรม

การประชุมทางไกล สำรวจความต้องการใช้ DLTVในโรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

  วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 11.00 น. นางธรรมพร  แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนายชูฌาณ  พีรชัยเดโช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ICT ร่วมประชุมทางไกลการสำรวจข้อมูลจากโรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก ที่ขาดครูและ/หรือครูไม่ครบวิชาเอก ที่ประสงค์จะใช้ระบบDLTV ในการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียน  ณ ห้องประชุมนฤมล ลี้กุลเจริญ