Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

ขยายเวลาการรับสมัครเข้าร่วมโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

      ด้วย ได้รับแจ้งจากมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน แจ้งว่าตามที่ได้จัดทำโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาท เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ประพฤติตนเป็นครูดีของแผ่นดิน มีศีลธรรม อุดมด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาท ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งสอดคล้องกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวางกูร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑  -๒๕๘๐) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) โดยส่งแบบตอบรับภายในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน นั้น
      ในการนี้ มูลนิธิครูดีของแผ่นดินได้ขยายเวลาการรับสมัครเข้าร่วมโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาท เป็นภายในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

Share

20 ข่าวล่าสุด

ผู้อำนวยการ

แนะนำ สพป.นบ.2

Facebook

วารสารครูประถมนนท์ 2

โรงเรียนสุจริต

อ่านเถิดเด็กไทย

เว็บไซต์หน่วยงาน

สารสนเทศการประเมินผล

link สารสนเทศ