ประชาสัมพันธ์โครงการสรรหา"กุลบุตรและกุลธิดากาชาด ประจำปี 2561

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี แจ้งว่าสภากาชาดไทยจัดโครงการสรรหา "กุลบุตรและกุลธิกากาชาด" ประจำปี 2561  เพื่อสรรหาเยาวชนที่มีจิตอาสามาทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเผยแพร่ภารกิจของสภากาชาดไทย และพร้อมที่จะปฏิบัติงานด้านจิตอาสากับสภากาชาดไทย กำหนดให้เป็นเยาวชนชาย - หญิง อายุ 18 - 25 ปี สัญชาติไทย สถานภาพโสด กำลังศึกษาหรือทำงานในประเทศไทย มีสุขภาพสมบูรณ์ มีความรู้ความเข้าใจภารกิจสภากาชาดไทย และมีผลงานการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ให้ยื่นเอกสารการสมัครได้ ต้ังแต่ 15 สิงหาคม - 8 กันยายน 2561 สมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย หรือ ส่งไปรษณีย์ หรือสมัครออนไลน์โดยสแกน OR Code ผู้ได้รับตำแหน่งจะได้เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย และได้รับทุนการศึกษา  ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่  www.thaircy.redcross.or.th  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน