รายชื่อผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี งบประมาณ 2562

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloads
Download this file (รายชื่อตรวจท้ังหมด.xlsx)รายชื่อผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ อำนวยการ59 Kb328

ตามที่ สพป.นนทบุรี แจ้งว่า คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะมาบริการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ  ในวันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561  ตามที่แจ้งไปแล้วน้ัน  มีผู้เข้ารับการตรวจในคร้ังนี้  278  ราย  จึงแจ้งให้โรงเรียนที่ส่งชื่อเข้ารับการตรวจ  ตรวจสอบว่ามีรายชื่อท่านใด ขาดหายไปหรือไม่  กรุณาแจ้งภายในวันที่ 5 กันยายน 2561 ตามรายชื่อที่แนบมานี้  แจ้งทางเมล  bud.sung@gmail.com