การนำข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

          ให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง นำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงในโปรแกรมระบบทะเบียนกำลังพล ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอเน็ต www.nccd.go.th โดยให้ใช้ Usemame Obee 1202 Password  sj7jch ให้แล้วเสร็จภายใน 12 กันยายน 2561