Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

    พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า เปิดให้บริการสำหรับประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน  เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืนทั้งในด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  จึงขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมศึกษาเรียนรู้ โดยพิพิธภัณฑ์ฯได้จัดเตรียมรูปแบบการเรียนรู้ที่ผู้เข้าชมสามารถเลือกเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง () และมีบริการนำชมเป็นหมู่คณะให้กับกลุ่มที่มีความประสงค์ให้มีวิทยากรนำชม  เพื่อความสะดวกในการเยี่ยมชมโปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและนัดหมายเวลาได้ที่ โทร. 0 2280 3413-4 ต่อ 105,106 และสามารถเข้าชมได้ทุกวันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น. โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Share

20 ข่าวล่าสุด

ผู้อำนวยการ

แนะนำ สพป.นบ.2

Facebook

วารสารครูประถมนนท์ 2

โรงเรียนสุจริต

อ่านเถิดเด็กไทย

เว็บไซต์หน่วยงาน

สารสนเทศการประเมินผล

link สารสนเทศ