Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

การติดตามนโยบายการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

ด่วนที่สุด   เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้ ส่งรายงานเรื่องการติดตามนโยบายการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ มาที่กลุ่มส่งเสริมฯด้วยค่ะ เลขที่หนังสือ ที่ ศธ04077/412 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ดูรายละเอียดได้ที่ e-office ค่ะ 

1. บ้านหนองเพรางาย     2. วัดเพรางาย   3. เจริญรัฐอุปถัมภ์      4.ประสานสามัคคีวิทยา

5.วัดโมลี     6.สุเหร่าเขียว     7.สุเหร่าปากคลองลำรี    8. แสงประทีปรัฐบำรุง 

9. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ     10.วัดสังวรพิมลไพบูลย์    11. วัดอินทร์ 

12. วัดเอนกดิษฐาราม    13. วัดกลางเกร็ด      14. วัดเชิงเลน    15. วัดศาลากุล

16.วัดตำหนักเหนือ     17. วัดบางพูดใน    18. วัดผาสุกมณีจักร     19. วัดศรีเขตนันทาราม

20.วัดกลางเกร็ด   21. วัดสพานสูง   22. สามัคคีวิทยา   

Share

20 ข่าวล่าสุด

ผู้อำนวยการ

แนะนำ สพป.นบ.2

Facebook

วารสารครูประถมนนท์ 2

โรงเรียนสุจริต

อ่านเถิดเด็กไทย

เว็บไซต์หน่วยงาน

สารสนเทศการประเมินผล

link สารสนเทศ