Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

แผนการจัดการศึกษา

สารสนเทศ 2560

รายงานการดำเนินงาน

ทำเนียบสถานศึกษา 60

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

คู่มือประชาชน

E-Office สพฐ.

Tepe Online

Obec Awards

อ่านเถิดเด็กไทย

ขอความอนุเคราะห์ขอเข้าเก็บข้อมูลแบบสอบถาม

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

แจ้งประชาสัมพันธ์ ด้วยน.ส.ปวีณา ยุงรัมย์ นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยธนบุรี ซึ่งกำลังศึกษาและทำการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างแบบผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติของครูในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอปากเกร็ด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จึงขออนุญาตขอเข้าเก็บข้อมูลแบบสอบถามดังกล่าวในโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

Share

20 ข่าวล่าสุด

ผู้อำนวยการ

แนะนำ สพป.นบ.2

วารสารครูประถมนนท์ 2

เว็บไซต์หน่วยงาน

สารสนเทศการประเมินผล

link สารสนเทศ