Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

แผนการจัดการศึกษา

สารสนเทศ 2560

ทำเนียบสถานศึกษา 60

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

คู่มือประชาชน

E-Office สพฐ.

Tepe Online

Obec Awards

link สารสนเทศ

ห้องเรียนกีฬา

สารสนเทศเพื่อการประเมินผล

อ่านเถิดเด็กไทย


รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ปี งบประมาณ พ.ศ.2560

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

เรียนผู้อำนวยการโรงเรียน

        ขอให้โรงเรียนส่งเอกสาร  รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 69  ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2560

         จึงเรียนมาเพื่อทราบ   

Share

5 ภาพข่าวกิจกรรมล่าสุด

20 ข่าวล่าสุด

รักษาราชการแทน

แนะนำ สพป.นบ.2

วารสารครูประถมนนท์ 2

ลิงค์น่าสนใจ

 

 

เว็บไซต์หน่วยงาน