Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

กลุ่มภายใน

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

Tepe Online

Obec Awards

จัดการผลการเรียน

เนื้อหา

ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบาย

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบาย

               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 นำยุทธศาสตร์ นโยบายและจุดเน้นตามกลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายของส่วนราชการ  โดยมีการวางแผนการดำเนินงานจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน และการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานภารกิจ เช่น การสนับสนุนงบประมาณ การร่วมคิดร่วมแก้ปัญหา กำหนดทิศทาง วางแผนการทำงานและกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ   ยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  โดยนำหลักการแนวคิดของ BSC : Balanced Scorecard  การวิเคราะห์ SWOT  นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานประจำปี  KPI : Key Performance Indicators  มาใช้เป็นเครื่องตัดสินผลการบริหารจัดการของหน่วยงาน และผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีโดยการนำหลักการวางแผนงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน PBB : Performance  Based Budgeting   และผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์  RBM : Result  Based Management  ผลผลิต และผลลัพธ์  ซึ่งมีการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมใน  5  เรื่อง  คือ  1)  การวัดผลการปฏิบัติงาน  2) การปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ของงาน  3)  การควบคุมคุณภาพงาน     4) การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน    และ  5) การให้อิสระในการทำงานมาใช้เป็นแนวทางในการกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2  ได้กำหนดกลยุทธ์ สำหรับปีงบประมาณ  2561  ดังนี้

1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานความเป็นไทย

 

2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ความเป็นเลิศ

 

3. พัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

 

4. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ

 

5. ส่งเสริมการสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ โดยการบริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

 

 
Share

20 ข่าวล่าสุด

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบรับ-ส่งหนังสือ

ประเมินความพึงพอใจ

รับเรื่อง

แนะนำ สพป.นบ.2

Facebook

youtube channel

วารสารครูประถมนนท์ 2

เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

โรงเรียนสุจริต

อ่านเถิดเด็กไทย

เว็บไซต์หน่วยงาน

สารสนเทศการประเมินผล

link สารสนเทศ

สถิติการเข้าชม

15855627
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
2143
2465
6951
15830518
9052
73982
15855627