Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

ประเมินความพึงพอใจ

เข้าสู่ระบบ

เอกสารหน่วยงาน

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

Tepe Online

Obec Awards

จัดการผลการเรียน

เนื้อหา

โอนเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน ภาคเรียนที่1/2562

ให้เรตสมาชิก
Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloads
Download this file (เงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2562.pdf)เงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2562.pdf กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์554 Kb42

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกแห่งในสังกัด

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ได้โอนเงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2562 (30%) เข้าบัญชีโรงเรียนแล้ว เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เอกสารดังแนบ

       กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.นนทบุรี เขต 2

Comments ()

คัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น/เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียง มาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563

ให้เรตสมาชิก
Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloads
Download this file (54620-3269.pdf)54620-3269.pdf จัดการศึกษา874 Kb9
Download this file (54620-3953.pdf)54620-3953.pdf จัดการศึกษา911 Kb7
Download this file (54620-5142.pdf)54620-5142.pdf จัดการศึกษา1888 Kb7
Download this file (54620-9848.pdf)54620-9848.pdf จัดการศึกษา400 Kb8

ด้วย  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งให้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ดำเนินการดังนี้

  1. ดำเนินการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563 เขตละ 1 คน ตามหลักเกณฑ์ที่ส่งมาด้วย 1

ทั้งนี้ขอให้พิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563 ในโรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในส่วนภูมิภาคด้วย โดยให้โรงเรียนที่สนใจส่งแบบสมัครและเอกสารพร้อมหลักฐานต่างๆส่งไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2  ภายในวันที่  30  สิงหาคม  2562

  1. ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้นักเรียนในสังกัด  ที่เกิดตั้งแต่วันที่  1  มกราคม   2544

เป็นต้นไป ที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ สมัครเข้ารับการคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียง มาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยให้โรงเรียนที่สนใจส่งแบบสมัครคัดเลือกฯพร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ ด้วยตนเอง หรือไปรษณีย์ไปยัง สำนักอำนวยการ (กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานงานราชการ) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ตั้งแต่วันที่     16 กันยายน 2562  ถึง 10 ตุลาคม 2562 โทรศัพท์ 02-628-5612 กรณีส่งทางไปรษณีย์จะถือว่าวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นวันส่งผลงาน ทั้งนี้สามารถดาวโหลดเอกสารได้ที่ www.moe.go.th หัวข้อ

  1. หลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563 และบัญชีจัดสรร
  2. หลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563

หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์

 

ชไมพร 080-3243424

Comments ()

นำส่งค่าบำรุงลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2562

ให้เรตสมาชิก
Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloads
Download this file (ค่าบำรุงลูกเสือ.pdf)ค่าบำรุงลูกเสือ.pdf จัดการศึกษา15229 Kb58

ด้วย สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  แจ้งให้ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  เขต  2

ดำเนินการรวบรวมเงินค่าบำรุงลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2562 ตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ.2509 ให้ลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ และเจ้าหน้าที่ลูกเสือ     ชำระเงินค่าบำรุงประจำปีตามอัตราที่กำหนดไว้ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคมของทุกปี เพื่อนำส่งสำนักงานลูกเสือแห่งชาติพร้อมแบบรายงานการนำส่งเงินลูกเสือเนตรนารี โดยให้รวบรวมส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา        นนทบุรี เขต 2  ภายในวันที่  30  สิงหาคม   2562

=w,ri  cvo 0803243424

Comments ()

ประชาสัมพันธ์โครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี 2562

ให้เรตสมาชิก
Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloads
Download this file (รายละเอียดโครงการลมหายใจไร้มลทิน.pdf)รายละเอียดโครงการลมหายใจไร้มลทิน.pdf ประชาสัมพันธ์338 Kb16

   กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับมูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน จัดโครงการลมหายใจไร้มลทิน ภายใต้แนวคิดหลักการของโครงการ "จะคิด ทำ สอนอย่างไร" เพื่อเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต โดยในปี 2562 โครงการลมหายใจไร้มลทิน กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่

1. การประกวดเรียงความเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต หัวข้อ "สุจริตคือเกราะบัง                  ศาสตร์พ้อง"

2. การประกวดร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง "คิดดี ทำดี" และเพลง "ด้วยลมหายในที่ไร้มลทิน" 

3. การประกวดวาดภาพศิลปะสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต หัวข้อ "ขยัน อดทน                      เป็นคนซื่อสัตย์" และ หัวข้อ "ซื่อสัตย์สุจริต ดำเนินชีวิตใช้เทคโนโลยีอย่างมีคุณค่า"

4. การประกวดวีดิโอคลิปสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต หัวข้อ "สังคมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต"

สำหรับผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและเนื้อร้อง ทำนอง และดูรายละเอียดได้ที่ www.lomhaijai.org หรือ www.dcy.go.th

(เอกสารแนบรายละเอียดโครงการ)

 

 

Comments ()

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14

ให้เรตสมาชิก
Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloads
Download this file (กำหนดการแข่งขัน.pdf)กำหนดการแข่งขัน.pdf ประชาสัมพันธ์143 Kb20
Download this file (ระเบียบการแข่งขัน.pdf)ระเบียบการแข่งขัน.pdf ประชาสัมพันธ์183 Kb18
Download this file (ใบสมัครอังกฤษ.pdf)ใบสมัครอังกฤษ.pdf ประชาสัมพันธ์323 Kb14

   มูลนิธิร่มฉัตรซึ่งมีพระพรหมมังคลาจารย์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม ประธานมูลนิธิร่มฉัตร ได้มอบให้โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ดำเนินการจัดแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14 ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ และพระราชวิจิตรปฏิภาณ ในวันเสาร์ที่ 5 และวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 

-วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 (ระดับประถมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย)             

-วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562  (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย)

จึงขอเชิญชวนโรงเรียนที่สนใจส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.rittiya.ac.th (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

Comments ()

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

ให้เรตสมาชิก
Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloads
Download this file (รายงานงบทดลอง กค.1.pdf)รายงานงบทดลอง กค.1.pdf กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์380 Kb8
Download this file (รายงานงบทดลอง กค.2.pdf)รายงานงบทดลอง กค.2.pdf กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์394 Kb7
Download this file (รายงานงบทดลอง กค.3.pdf)รายงานงบทดลอง กค.3.pdf กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์394 Kb7
Download this file (รายงานงบทดลอง กค.4.pdf)รายงานงบทดลอง กค.4.pdf กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์179 Kb4

รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2562

Comments ()

การขอรับการสนับสนุนโครงการเดิน วิ่ง แบ่งปัน สานฝันน้อง กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (CDF DHARITY RUN 2019)

ให้เรตสมาชิก
Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloads
Download this file (img-190816143657.pdf)img-190816143657.pdf ประชาสัมพันธ์1611 Kb13

  กรมพัฒนาชุมชน จัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบท โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณารับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมภ์ และพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อว่า "กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"  โดยกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ มีการจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้สมทบกองทุนฯ และนำเงินไปช่วยเหลือเด็กที่ยากจนและด้อยโอกาสและใช้ในการทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเป็นประจำทุกปี  กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้จัดทำโครงการเดิน วิ่ง แบ่งปัน สานฝันน้องกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (CDF CHARITY RUN 2019)เพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2562 ผ่านทางเว็บไซต์ www.runlah.com/events/cdf๑๙หรือร่วมบริจาคเป็นเงินหรือสิ่งของสนับสนุนการดำเนินงานโครงการฯ ตามที่เห็นสมควร และขอเชิญร่วมกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 เวลา 04.00 น. ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

Comments ()

แนะนำ สพป.นบ.2