Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

ประเมินความพึงพอใจ

เข้าสู่ระบบ

เอกสารหน่วยงาน

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

Tepe Online

Obec Awards

จัดการผลการเรียน

เนื้อหา

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา ศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาการอ่าน – เขียนของผู้เรียน และการผลิตสื่อสร้างสรรค์ “หนังสือนิทาน ป๊อปอัพ”

ให้เรตสมาชิก

        วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 08.45 น. นางธรรมพร  แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษานนทบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
ศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาการอ่าน – เขียนของผู้เรียน และการผลิตสื่อสร้างสรรค์ “หนังสือนิทาน ป๊อปอัพ”  โดยศูนย์พัฒนาเครือข่ายคุณภาพการศึกษาบางใหญ่  ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน  หัวหน้างานวิชาการ  และครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 – 3  ระหว่างวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมนนทคุณพิพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

      

        

 

Comments ()

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เปิดค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียน“ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน”

ให้เรตสมาชิก

              วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางธรรมพร  แข็งกสิการ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียน“ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน”   โดยมีนายทวีศักดิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน และนางกิตติยา ดอกคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ และคณะครูร่วมเป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับนักเรียน  พร้อมนี้ นางสุภาวดี  จิรภาสพงศา      ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย  และผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายอำเภอไทรน้อย คณะครู และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ  ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

       

         

Comments ()

วันที่ 3 สิงหาคม 2562 เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาการคำนวณเพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนสาระเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ให้เรตสมาชิก

   วันที่ 3 สิงหาคม 2562 นางธรรมพร  แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาการคำนวณเพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนสาระเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โดยมีครูเข้ารับการอบรม จำนวน 2 รุ่น รวมทั้งสิ้น 111 คน ระหว่างวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมนนทคุณพิพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

 

     

Comments ()

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ร่วมงานโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ และปลูกจิตสำนึกความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์ ภายใต้โครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ให้เรตสมาชิก

       วันที่ 2 สิงหาคม 2562 นางธรรมพร  แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ร่วมงานโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ และปลูกจิตสำนึกความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์ ภายใต้โครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  โดยท่านพลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ องคมนตรี ให้เกียรติบรรยายพิเศษเรื่อง “พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

           

             

Comments ()

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดลาดปลาดุก

ให้เรตสมาชิก

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 พร้อมคณะตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ตามนโยบายการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ติดตามการใช้หลักสูตรสถานศึกษา การวัดและประเมินผล การนิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดลาดปลาดุก โดยนายสมบูรณ์ บัวจำรัส ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ 

              

                   

                                                                            

Comments ()

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนคล้ายสอนศึกษา

ให้เรตสมาชิก

                วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 พร้อมคณะตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ตามนโยบายการแก้ปัญหา การอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้  ติดตามการใช้หลักสูตรสถานศึกษา การวัดและประเมินผล การนิเทศติดตาม            การจัดการเรียนการสอน และการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนคล้ายสอนศึกษา      โดยนายทองอุ่น ผดุงล้อม ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ 

                   

                    

                                                                                    

Comments ()

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเพรางาย

ให้เรตสมาชิก

   วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 พร้อมคณะตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ตามนโยบายการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก        เขียนไม่ได้ ติดตามการใช้หลักสูตรสถานศึกษา การวัดและประเมินผล การนิเทศติดตาม การจัดการเรียน  การสอนของโรงเรียนวัดเพรางาย โดยนางอารมณ์ ระเบียบดี ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และนักเรียน        ร่วมให้การต้อนรับ 

                 

                  

                                                                                    

Comments ()

แนะนำ สพป.นบ.2