Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เนื้อหา

ประชุมคณะกรรมการดูแลรับผิดชอบและติดตามผลการประเมินส่วนราชการตามมาตการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ให้เรตสมาชิก

   วันที่ 2 เมษายน 2562 นางธรรมพร  แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดูแลรับผิดชอบและติดตามผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมนนทคุณพิพัฒน์ สพป.นนทบุรี เขต 2

                        

    

     

Comments ()

การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

ให้เรตสมาชิก

  วันที่ 18 มีนาคม 2562 นางสุภาวดี  จิรภาสพงศา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ร่วมฟังการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 2  ณ ห้องประชุมนนทคุณพิพัฒน์ สพป.นนทบุรี เขต 2

        

          

        

Comments ()

รับชม VDO Conference ชี้แจงตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 (KRS)

ให้เรตสมาชิก

  วันที่ 15 มีนาคม 2562 นางสุภาวดี จิรภาสพงศา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรทางการศึกษาผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด KRS ร่วมรับชม VDO Conference ชี้แจงตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัติราชการ ประจำปีปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (KRS) ณ ห้องประชุมนฤมล ลี้กุลเจริญ สพป.นนทบุรี เขต 2

           

Comments ()

วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

ให้เรตสมาชิก

   วันที่ 2 มีนาคม 2562 นางธรรมพร  แข็งกสิการ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 มอบหมายให้บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ร่วมงานวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

                                                                                                                                                                                                                                                                  

Comments ()

การประชุมตัวแทนศูนย์สอบและคณะกรรมการระดับศูนย์สนามสอบในการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2561

ให้เรตสมาชิก

   วันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. นางธรรมพร  แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมตัวแทนศูนย์สอบและคณะกรรมการระดับสนามสอบในการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2561

                                 

     

Comments ()

รายการพุธเช้า ครั้งที่49/2561

ให้เรตสมาชิก

    

Comments ()

การประชุมผู้จัดการการศึกษาโดยครอบครัว

ให้เรตสมาชิก

   วัยที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. นายชูฌาณ  พีรชัยเดโช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้จัดการการศึกษาโดยครอบครัว ณ ห้องประชุมนนทคุณพิพัฒน์ สพป.นนทบุรี เขต 2

       

    

                     

Comments ()

ผู้อำนวยการ

แนะนำ สพป.นบ.2

Facebook

วารสารครูประถมนนท์ 2

โรงเรียนสุจริต

อ่านเถิดเด็กไทย

เว็บไซต์หน่วยงาน

สารสนเทศการประเมินผล

link สารสนเทศ