Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

ประเมินความพึงพอใจ

เข้าสู่ระบบ

เอกสารหน่วยงาน

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

Tepe Online

Obec Awards

จัดการผลการเรียน

เนื้อหา

ทำเนียบผู้อำนวยการกลุ่ม

ให้เรตสมาชิก

 

  

 

Comments ()

ผู้พัฒนาเว็บไซต์ สพป.นนทบุรี เขต 2

ให้เรตสมาชิก

 นายสำเริง  ยิ้มดี

ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนวัดไทรใหญ่(นนททิวากรราษฎร์บำรุง)

 คณะกรรมการศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ประจำ สพป.นนทบุรี เขต 2

 Tel:089-806-6781 ,081-422-1725

 E-mail: adminnbi2@nonedu2.go.th 

 

Comments ()

ทำเนียบผู้บริหาร สพป.นบ.2

ให้เรตสมาชิก

 

นางธรรมพร  แข็งกสิการ
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

 

นายชูฌาณ พีรชัยเดโช
รองผู้อำนวยการสำนักงานการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2Comments ()

กลยุทธ์

ให้เรตสมาชิก

กลยุทธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานความเป็นไทย

2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ความเป็นเลิศ

3. พัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

4. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ

5. ส่งเสริมการสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ โดยการบริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

Comments ()

ข้อมูลพื้นฐาน

ให้เรตสมาชิก

 

โลโก้ สพป.นนทบุรี เขต 2

 

ข้อมูลพื้นฐาน

           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่กำหนดขึ้นตามโครงสร้างใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2546 และตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่  17 สิงหาคม 2553 เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลง เขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาซึ่งได้กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 เปลี่ยนแปลงเป็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ซึ่งเป็น 1 ใน 225 เขตพื้นที่การศึกษา อยู่ภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จาก 1 ใน 5 องค์กรหลัก ของกระทรวงศึกษาธิการ ตามโครงสร้างใหม่มีภาระหน้าที่รับผิดชอบดูแลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทุกระดับที่ต่ำกว่าปริญญาภายในเขตพื้นที่การศึกษายกเว้นสถานศึกษาของรัฐบ างประเภทที่มีกฎหมายเฉพาะให้อยู่ภายใต้สังกัดอื่น เช่น สถานศึกษาของรัฐระดับอาชีวศึกษา, โรงเรียนเทศบาล, โรงเรียนเฉพาะทางที่จัดการศึกษาพิเศษ ฯลฯ ซึ่งในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี มีการแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ออกเป็น 2 เขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 มีขอบข่ายความรับผิดชอบดูแลการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาที่ 2 ของจังหวัดนนทบุรี ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบางใหญ่ อำเภอบางบัวทอง  อำเภอไทรน้อย  และอำเภอปากเกร็ด

            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 มีพื้นที่ประมาณ 487.877    ตารางกิโลเมตรมีเขตติดต่อ ทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทิศใต้ติดต่อกับกรุงเทพมหานคร ทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอเมืองนนทบุรีและกรุงเทพมหานคร ทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดนครปฐมมีแหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรมที่สำคัญหลายแห่งโดยเฉพาะริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและคลอง เช่น เกาะเกร็ด เป็นแหล่งเครื่องปั้นดินเผารวมทั้งเป็นศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้านชาวมอญตั้งอยู่ใกล้กับวัดปรมัยยิกาวาสและสวนสมเด็จ ฯ อำเภอปากเกร็ด ตลาดน้ำบางคูเวียงอยู่ปากคลองบางคูเวียง อำเภอบางใหญ่ ตลาดน้ำอำเภอไทรน้อย ตั้งอยู่ริมคลองพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย ศูนย์สมุนไพรที่วัดสวนแก้ว ตั้งอยู่ที่อำเภอบางใหญ่

             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 มีสถานศึกษาในสังกัด จำนวนทั้งสิ้น 63 แห่ง นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนที่ถ่ายโอนไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 25 แห่ง สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 3 จำนวน 9 แห่ง และสถานศึกษานอกสังกัดที่ตั้งอยู่ใน เขตพื้นที่ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี, โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร, วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี  โรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง และโรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา (ข้อมูล ณ 10 มิ.ย. 60) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ได้พัฒนาเว็บไซด์ http://www.nonedu2.net  เพื่อให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถติดต่อสื่อสารกับสำนักงานได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น     

แผนที่การเดินทาง

 

           

 

         

 

 

Comments ()

ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบาย

ให้เรตสมาชิก

ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบาย

               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 นำยุทธศาสตร์ นโยบายและจุดเน้นตามกลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายของส่วนราชการ  โดยมีการวางแผนการดำเนินงานจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน และการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานภารกิจ เช่น การสนับสนุนงบประมาณ การร่วมคิดร่วมแก้ปัญหา กำหนดทิศทาง วางแผนการทำงานและกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ   ยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  โดยนำหลักการแนวคิดของ BSC : Balanced Scorecard  การวิเคราะห์ SWOT  นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานประจำปี  KPI : Key Performance Indicators  มาใช้เป็นเครื่องตัดสินผลการบริหารจัดการของหน่วยงาน และผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีโดยการนำหลักการวางแผนงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน PBB : Performance  Based Budgeting   และผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์  RBM : Result  Based Management  ผลผลิต และผลลัพธ์  ซึ่งมีการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมใน  5  เรื่อง  คือ  1)  การวัดผลการปฏิบัติงาน  2) การปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ของงาน  3)  การควบคุมคุณภาพงาน     4) การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน    และ  5) การให้อิสระในการทำงานมาใช้เป็นแนวทางในการกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2  ได้กำหนดกลยุทธ์ สำหรับปีงบประมาณ  2561  ดังนี้

1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานความเป็นไทย

 

2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ความเป็นเลิศ

 

3. พัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

 

4. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ

 

5. ส่งเสริมการสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ โดยการบริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

 

 
Comments ()

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ให้เรตสมาชิก

วิสัยทัศน์ 

      องค์กรคุณภาพ บริหารจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ บนพื้นฐานความเป็นไทย

 

พันธกิจ 

      1. จัด ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงเสมอภาคและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ

     2. จัด ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

     3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

         

ค่านิยม

       "งานก้าวไกล หัวใจเป็นสุข"

เป้าประสงค์

 1.  ผู้เรียนทุกระดับมีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัยและมีคุณภาพตามมาตรฐานและทักษะการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

 2.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและสอดคล้องกับค่านิยมหลัก 12 ประการ เหมาะสมตามช่วงวัย

 3.  ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพทั่วถึงและเสมอภาค

 4.  ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงานโดยมุ่งเน้นการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

 5.  สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและระบบข้อมูลสารสนเทศทันสมัยเพื่อการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

 6.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีความเข้มแข็งและมีกลไกการขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการบริหารแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

 

 
Comments ()

แนะนำ สพป.นบ.2