Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

ประเมินความพึงพอใจ

เข้าสู่ระบบ

เอกสารหน่วยงาน

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

Tepe Online

Obec Awards

จัดการผลการเรียน

เนื้อหา

กลยุทธ์

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

กลยุทธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานความเป็นไทย

2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ความเป็นเลิศ

3. พัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

4. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ

5. ส่งเสริมการสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ โดยการบริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

Share

แนะนำ สพป.นบ.2