กลุ่ม สพป.นบ.2

  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้พัฒนาช่องทางในการแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ และเหตุด่วนสาธารณภัย ผ่าน Line Official Acount "ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784" อีกช่องทางหนีึ่ง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลสาธารณภัยการแจ้งเตือนเหตุด่วน รวมถึงสามารถแจ้งเหตุสาธารณภัยได้ด้วยตนเอง ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพยฺ์สินที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจน สามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

Login Form

รับเรื่องร้องเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

   

โรงเรียนในสังกัด

แจ้งผลการเรียนรายบุคคล