กลุ่ม สพป.นบ.2

   สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกาา ร่วมกับบริษัท อินสครู จำกัด จัดโครงการ Ed' sPossible เพื่อเปิดพื้นที่ให้คนไทยได้มาร่วมแบ่งปันการสอน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 3 ด้าน ได้แก่ ผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และพลเมืองที่เข้มแข็ง โดยสร้างต้นแบบสาธิตการเรียนการสอนและการลงมือปฏิบัติ เพื่อเผยแพร่สู่ห้องเรียนทั่วประเทศผ่านทางแพลตฟอร์มการเรียนรู้และเว็บไซต์ ผู้สนใจร่วมแบ่งปันแนวคิดการออกแบบการเรียนรู้ในเว็บไซต์ inskru.com/nomination ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 มีนาคม 2564 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

Attachments:
Download this file (210217103914.pdf)210217103914.pdf[ ]181 kB

Login Form

รับเรื่องร้องเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

   

โรงเรียนในสังกัด

แจ้งผลการเรียนรายบุคคล