กลุ่ม สพป.นบ.2

ด้วย สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี ได้ส่งรายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดนนทบุรี ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ.2565 (มกราคม - มีนาคม 2565) เพื่อขอความกรุณาตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อรายงานดังกล่าว ผ่านระบบ Google Fome ดังรายละเอียด Qr Code  ที่แนบมาเพื่อจะได้นำไปพัฒนา/ปรับปรุงรายงานให้ดีขึ้น จึงขอความกรุณาท่านและบุคลากรฯ ในการกรอบข้อมูลดังกล่าวต่อไปด้วย

ความพึงพอใจ

Login Form

รับเรื่องร้องเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

   

โรงเรียนในสังกัด

แจ้งผลการเรียนรายบุคคล