กลุ่ม สพป.นบ.2

        ด้วยศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี กำหนดจัดประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ 4D (Development & Play, Diet, Dental, Diseases) บูรณาการความร่วมมือ ครู หมอ พ่อแม่ ในเขตพื้นที่สุขภาพ ๔ ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมประเวศ บุญเลี้ยง ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี (ผ่านโปรแกรม Zoom Conference) ID: 452 067 8790 Passcode 248933ห้องประชุมเปิดให้ทดสอบระบบเวลา ๐๘.๑๕ น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ขอเชิญกลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงาน ครูปฐมวัย และครูผู้ดูแลเด็ก เข้าร่วมการประชุมผ่านโปรแกรม Zoom conference

ตอบรับเข้าร่วมประชุมได้ที่ลงค์

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_bJT3QsCXZN_76oiqUSZuYloVyXWblP40Sxky_LaYnmFW0Q/viewform

ความพึงพอใจ

Login Form

รับเรื่องร้องเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

   

โรงเรียนในสังกัด

แจ้งผลการเรียนรายบุคคล