กลุ่ม สพป.นบ.2

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินงานโครงการ "สรรค์สาร...ปันประสบการณ์การอ่าน" ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ถ่ายทอดประสบการณ์จากการอ่านเพื่อแบ่งปันกับเพื่อนร่วมชั้นหรือโรงเรียน รวมทั้งสามารถส่งผลงานจากการอ่านอย่างสร้างสรรค์ และเหมาะสม ตามความสมัครใจ เพื่อส่งเข้าร่วมพิจารณาเผยแพร่และมอบเกียรติบัตร ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดดังเอกสารแนบ

ความพึงพอใจ

Login Form

รับเรื่องร้องเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

   

โรงเรียนในสังกัด

แจ้งผลการเรียนรายบุคคล