กลุ่ม สพป.นบ.2

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย)  จำกัด ดำเนินโครงการความร่วมมือในการจักฝึกอบรมพัฒนาทักษะผู้สอนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ยุคดิจิทัลด้วยเครื่องมือการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะทางด้านดิจิทัลเพื่อรองรับการจัดการเรียกการสอนในรูปแบบออนไลน์ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ความพึงพอใจ

Login Form

รับเรื่องร้องเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

   

โรงเรียนในสังกัด

แจ้งผลการเรียนรายบุคคล