กลุ่ม สพป.นบ.2

  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี ประชาสัมพันธ์สื่อวีดิทัศน์องค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี ชื่อชุด "เรื่องเล่าชาวนนท์" nont'buri story จำนวน 6 คลิป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู้และสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมไปถึงการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจได้ร่วมกันอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมืชท้องถิ่นผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยีออนไลน์แบบหลากหลาย  ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ทางเว็บไซต์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี www.m-culture.go.th/nonthaburi หัวข้อ มัลติมีเดีย : วิดีโอ หรือสแกนผ่านคิวอาร์โค้ด รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ความพึงพอใจ

Login Form

รับเรื่องร้องเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

   

โรงเรียนในสังกัด

แจ้งผลการเรียนรายบุคคล