กลุ่ม สพป.นบ.2

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่า สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้มีโครงการประกวดร้องเพลงพร้อมจัดทำมิวสิกวิดีโอ "เพลงครูไทยยิ้มได้ เมื่อภัยมา" เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้แสดงศักยภาพการทำงานสะท้อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมที่ครูต้องปฏิบัติภายนอกห้องเรียน ได้สร้างสรรค์ผลงานของตนเอง ได้ตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญ การสร้างกำลังใจและความภาคภูมิใจในวิชาชีพครู โดยถ่ายทอดผ่านบทเพลงและเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จึงขอให้ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการประกวดร้องเพลงพร้อมจัดทำมิวสิกวิดีโอ "เพลงครูไทยย้ิมได้ เมื่อภัยมา" ได้ที่  https://bit.ly/3JAV7gL หรือสแกน QR Code ดังรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

ความพึงพอใจ

Login Form

รับเรื่องร้องเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

   

โรงเรียนในสังกัด

แจ้งผลการเรียนรายบุคคล