กลุ่ม สพป.นบ.2

ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tamborn Smart Team) มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมตามพระราชกำหนดให้
อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกรกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.๒๕๖๓  ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดหนังสือประชาสัมพันธ์ฯ จาก OR Code หรือลิงก์ ต้านล่างนี้