กลุ่ม สพป.นบ.2

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำโครงการประกวดร้องเพลงพร้อมจัดทำมิวสิควิดีโอ "เพลงครูไทยยิ้มได้ เมื่อภัยมา"เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้แสดงศักยภาพการทำงานสะท้อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมที่ครูปฏิบัติภายนอกห้องเรียนนอกเหนือจากการสอน
ได้สร้างสรรค์ผลงานของตนเองตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญ การสร้างกำลังใจและความภาคภูมิใจในวิชาชีพครูโดยถ่ายทอดผ่านบทเพลง และเพื่อเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทุกคนได้เข้ามามีส่วนรวมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งการประกวดตามโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อย จึงประกาศผลการประกวดร้องเพลงพร้อมจัดทำมิวสิกวิดีโอ "เพลงครูไทยยิ้มได้ เมื่อภัยมา" และประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดประกาศได้ที่ www.moe.go.th รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย