กลุ่ม สพป.นบ.2

            สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ภายใต้ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนภาคีเครือข่าย สวช. ทั่วประเทศ และสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย จะจัดให้มีการแข่งข้นสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด) วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนในพื้นที่เพื่อส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔(รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด) ทั้งประเภทจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ และประเภทด้านภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ช่วงชั้นที่ 1 จนถึง ช่วงชั้นที่ ๔ เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการของนักเรียนในช่วงวิกฤตโควิด ๑๙ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน อีกทั้งยังเป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านวิชาการของนักเรียน และคัดเลือกตัวแทนจังหวัดที่มีความสามารถทางด้านวิชาการเข้าร่วมขันเพื่อสร้างชื่อเสียง สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัคร ติดตาม และการดำเนินงานที่ นางสาวพิชญ์สินี มะหะหมัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานอาวุโส โทร. ๐๖๓ ๕o๖ ๕๔๓๒ เป็นผู้ประสานงานหลัก

Attachments:
Download this file (doc04926020210907093612.pdf)doc04926020210907093612.pdf[ ]3867 kB

ความพึงพอใจ

Login Form

รับเรื่องร้องเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

   

โรงเรียนในสังกัด

แจ้งผลการเรียนรายบุคคล