กลุ่ม สพป.นบ.2

                ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการจัดนิทรรศการออนไลน์สำหรับโรงเรียนทีตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ) วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านทาง                          https:/www.ssra-exhibition.com

                โรงเรียนในโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ(โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ) ที่มีความประสงค์นำเสนอผลงานในการจัดนิทรรศการออนไลน์ให้แจ้งความป ระสงค์ผ่านทาง https:/forms.gle/CPx9vN9 YVLBuMmw7 A หรือ
QR - Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย * ถึง สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔

                โรงเรียนในสังกัด ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจเข้าร่วมการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการจัดนิทรรศการออนไสน์สำหรับโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ) วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕'๖๔ ในรูปแบบฮอนไลน์ผ่านทาง hitps:/www.ssra-exhibiion.com โดยจะได้รับเกียรติบัตรในการเข้าร่วมการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการจัดนิทรรศการออนไลน์สำหรับโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ) ตามเงื่อนไขที่กำหนด

Attachments:
Download this file (เอกสารแนบ.pdf)เอกสารแนบ.pdf[ ]1266 kB

ความพึงพอใจ

Login Form

รับเรื่องร้องเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

   

โรงเรียนในสังกัด

แจ้งผลการเรียนรายบุคคล