กลุ่ม สพป.นบ.2

ด้วย สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เชิญข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการนวัตกรรมการบริหารและการจัดการเรียนรู้ภายใต้วิถีชีวิตใหม่ ปีการศึกษา 2565 ในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ผ่านการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live: สำนักงาน่เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 หรือ https://www.facebook.com/spn1.obec ดังรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย

ความพึงพอใจ

Login Form

รับเรื่องร้องเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

   

โรงเรียนในสังกัด

แจ้งผลการเรียนรายบุคคล