กลุ่ม สพป.นบ.2

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี แจ้งว่า ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพคร.ูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้ชื่อ "ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม" รวมทั่้งสิ้่น 10 หลักสูตร ระหว่างเดือน สิงหาคม - กันยายน 2564 และกิจกรรมโครงการประกวดร้องเพลง พร้อมจัดทำ มิวสิควิดีโอ "เพลงครูไทยยิ้มได้ เมื่อภัยมา" ของครูในจังหวัดนนทบุรี มาตัดสินผลรางวัลและกิจกรรมดังกล่าว ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว เพื่อเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจแก่ครูผู้ที่มีผลงานชนะการประกวด และ ครูที่ผ่านการอบรบ  จึงได้จัดพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตร ให้กับครูที่ได้รับรางวัล  และผู้บริหารที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในวันศุกร์ที่  12  พฤศจิกายน 2564  เวลา 09.00 -  12.00 น.  ณ  ห้องประชุม ชั้น 3  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี  จึงเรียนเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานชนะการประกวดและครูที่ผ่านการอบรม ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ดังแนบ  เข้ารับมอบรางวัลและเกียรติบัตร  ตามวัน เวลาและสถานที่ ดังกล่าวข้างต้นต่อไปด้วย

ความพึงพอใจ

Login Form

รับเรื่องร้องเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

   

โรงเรียนในสังกัด

แจ้งผลการเรียนรายบุคคล